POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH marki CT-CARD
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności Portali Internetowych marki CT-CARD ma charakter informacyjny, i nie jest ona źródłem obowiązków dla potencjalnych lub rzeczywistych Klientów CT-CARD.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisów Internetowych marki CT-CARD jest CT-CARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-971) przy ul. Farysa 15B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Gospodarczego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000184708,
  adres e-mail: bok@ct-card.pl, zwana dalej ?Administratorem?.
 3. Dane osobowe potencjalnego lub rzeczywistego Klienta CT-CARD, który dokonał rejestracji Konta za pośrednictwem określonego Serwisu Internetowego marki CT-CARD – zwanego dalej ,,Klientem?, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.; zwanej dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych). W szczególności ujawnione przez Klientów dane osobowe przetwarzane są w Zbiorze Danych Osobowych Klientów CT-CARD, zgłoszonym do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Pod pojęciem ,,Serwis Internetowy marki CT-CARD? należy rozumieć zbiór stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w sieci Internet w celu prezentacji marki CT-CARD i towarów CT-CARD, prowadzenia działań marketingowych CT-CARD, nawiązywania kontaktów z potencjalnymi Klientami, przedstawienia informacji związanych z działalnością CT-CARD i dla prawidłowej realizacji ewentualnych zobowiązań kontraktowych.

II.  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1.  W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w ramach rejestracji na określonym Serwisie Internetowym marki CT-CARD.
 2. W dostępnym na określonym Serwisie Internetowym marki CT-CARD, formularzu rejestracyjnym Konta Klient decyduje o wyrażaniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, a także o wyrażeniu zgody na prowadzenia negocjacji przez przedstawiciela handlowego CT-CARD w związku z przedstawieniem oferty handlowej dotyczącej sprzedaży produktów lub usług marki CT-CARD i dla prawidłowej realizacji ewentualnych zobowiązań kontraktowych.
 3. Zakres przetwarzania i możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów zarejestrowanych na stronie określonego Serwisu Internetowego marki CT-CARD:
  a) w przypadku Klienta, który w następstwie prowadzonych indywidualnie negocjacji zawarł umowę sprzedaży produktów marki CT-CARD lub świadczenia usług przez CT-CARD, w której wskazano jako sposób dostawy przesyłkę pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających z Serwisów Internetowych marki CT-CARD: imię i nazwisko, firmę (nazwę), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
  c) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt II ppkt 3 lit. b) powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. W szczególności wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt II ppkt 2 powyżej jest warunkiem złożenia zamówienia.
  d) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, które go dotyczą, w szczególności prawo do kontroli przetwarzania wskazanych danych, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego zawieszenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta przez Klienta.
  e) Wykonywanie uprawnień Klienta, w zakresie kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą następuje w drodze kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

III. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w pkt II ppkt 3 lit. b) powyżej  danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest: (a) uprzednia zgoda Klienta, (b) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora), (c) konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na żądanie Klienta działań przed jej zawarciem

IV. POLITYKA COOKIES

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę określonego Serwera Internetowego marki CT-CARD (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona ? w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwer CT-CARD).
 2.  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
  a) identyfikacji Odwiedzających jako zalogowanych na koncie w określonym Serwisie Internetowym marki CT-CARD i pokazywania, że są zalogowani,
  b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu nawiązania kontaktu z przedstawicielem handlowym CT-CARD i otrzymania oferty handlowej CT-CARD,
  c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego,
  d) dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Odwiedzającego (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego,
  e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.
 3.  Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Odwiedzający stronę określonego Serwisu Internetowego marki CT-CARD ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies ? w tym ostatnim wypadku, jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego,  (przykładowo niemożliwym może okazać się kontakt z przedstawicielem CT-CARD poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku).
 4.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy ? zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  – w przeglądarce Internet Explorer
  – w przeglądarce Firefox
  – w przeglądarce Opera
  – w przeglądarce Chrome
  – w przeglądarce Safari
 6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z określonego Serwisu Internetowego marki CT-CARD (adres IP, domena) dla generowania statystyk wykorzystywanych w administrowaniu Serwisem Internetowym, z tym, że gromadzone dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę określonego Serwisu Internetowego marki CT-CARD. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal Internetowy marki CT-CARD może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator zaleca aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów Internetowych marki CT-CARD.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  b) dostęp do Konta jedynie po podaniu zindywidualizowanego loginu i hasła,
  c) certyfikat SSL.
Kontakt

qrMartyna Celebańska
Brand Manager

mobilny: +48 502 407 348
telefon: +48 22 835 05 05 / 104
e-mail: m.celebanska@ct-card.pl

IzoCode
Dział Obsługi Klienta

telefon: +48 22 835 05 05 / 105
e-mail: sales@ct-card.pl

CT CARD Znajdź nas

captcha2CT-CARD Sp. z o.o.
ul. Farysa 15 B, 01-971 Warszawa

telefon: +48 22 835 05 05
fax:        +48 22 835 28 14
e-mail: info@ct-card.pl

CT-CARD Sp. z o.o.

ul. Inna, 55-555 Wrocław
telefon: +48 55 555 55 55
fax: +48 55 555 55 55
e-mail: info@ct-card.pl

IzoCode Napisz do nasWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zbieranych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych", Dz.U. nr 133, poz. 833.

Nasza pełna oferta